Menu

Tarcza antykryzysowa COVID-19 cz. I ZUS

Tracza antykryzysowa COVID-19 - opracowanie własne.

Zmiany wprowadzone tarczą II zaznaczyłam pochylonym drukiem

I. Zwolnienie ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020r.

UWAGA!! Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy składek za miesiące 03-05/2020. Składki za ten okres nie mogą być opłacone i muszą być znane na dzień rozpatrywania wniosku. Co oznacza, że może dojść do sytuacji, że zbyt wczesne złożenie wniosku będzie nieskuteczne jeśli wysokość składki na dzień rozpatrywania nie będzie znana. Rekomendujemy składanie wniosków po otrzymaniu od nas informacji o wysokości składki do zapłaty. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE - zwolnienie ze składek to pomoc publiczna.

Zwolnienie przysługiwać będzie następującym podmiotom:

1.    Samozatrudnionym tj. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie zatrudniającym pracowników, wspólnikom spółek osobowych ( jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej ),  właścicielowi 1-osobowej spółki zoo

WARUNKI:

-  zgodnie z art. 31zo ust. 2 przychód za pierwszy miesiąc za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 300% prognozowanego,  przeciętnego wynagrodzenia brutto tj. 15681 zł.

Punktem odniesienia jest zatem przychód osiągnięty za marzec zarówno do wniosku składanego za marzec jak i kwiecień oraz maj, ale jeśli wniosek będzie składany tylko za kwiecień i maj punktem odniesienia będzie przychód za kwiecień. Przychód to suma sprzedaży (netto dla podatników VAT). Weryfikacja prawdziwości oświadczenia następować będzie na drodze komunikacji bezpośrednio z KAS – czyli ZUS będzie weryfikował prawdziwość oświadczenia przekazując KAS informację o wysokości przychodu zadeklarowanego przez płatnika.

- prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.

- złożenie wniosku najpóźniej do 30 czerwca 2020

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski składane przez pełnomocników, bez pełnomocnictw notarialnych nie będą przyjmowane ( pełnomocnictwa dla księgowych do PUE ZUS nie są akceptowane ).

- złożenie deklaracji rozliczeniowej w obowiązujących terminach


2.    Mikroprzedsiębiorcom, tj. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom osobowym, kapitałowym

WARUNKI:

- na dzień 29 lutego zgłaszanie do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych ( czyli max. 9 osób ) ( do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych )

Limit 9 osób dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem osób na zasiłkach chorobowych czy urlopach macierzyńskich jednak włączając właściciela, który rozliczany jest wspólnie z pracownikami.

- zgłoszenie jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020

- w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

- w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- złożenie wniosku najpóźniej do 30 czerwca 2020

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski składane przez pełnomocników, bez pełnomocnictw notarialnych nie będą przyjmowane ( pełnomocnictwa dla księgowych do PUE ZUS nie są akceptowane ).

- złożenie deklaracji rozliczeniowej w obowiązujących terminach

I. Zwolnienie 50% ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020r.

1. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

-    przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

-   w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

-   w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych ( do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych )

WAŻNE:

Zwolnienie ze składek w pełnej wysokości - dla pracowników przy zatrudnieniu do 10 osób, od 10-49 zwolnienie w kwocie 50% wynikającej z deklaracji, korekta deklaracji nie wpływa na zmianę wysokości zwolnienia

Zwolnienie ze składek do wysokości najniższej podstawy wymiaru - dla przedsiębiorców osób współpracujących oraz zleceniobiorców, dla których podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota

Niniejsze zwolnienie nie powoduje utraty prawa do świadczeń w tym emerytury, nie przerywa się ciągłości ubezpieczenia i okres ten jest wliczany do okresu składkowego - składki pokryje budżet państwa

Umorzone składki nie stanowią przychodu, jednocześnie ich wysokości nie można odliczyć od dochodu, czy podatku (składka zdrowotna) w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od osób prawnych. Stanowią natomiast przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imien­nych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnie­nie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. O zwolnieniu z obowiązku opłacania składek informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (jeśli płatnik utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS, infor­macja, o której mowa powyżej, jest wyłącznie na tym profilu). Odmowa następuje w formie decyzji.

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za II kwartał 2020 r. Składki te opłaca za nich budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubez­pieczenia Społecznego. Nie ma warunku spadku obrotów.

Anna Zalas - Swisspolhand Sp. zo.o.

Kontakt

Swisspolhand sp. z o.o.

ul. Ciołka 35 lok.75
01-445 Warszawa

tel.:+48 22 8364706
fax: +48 22 8361711
kom: +48 501388409

e-mail: a.zalas@swisspolhand.pl