Menu

Tarcza antykryzysowa COVID-19 cz. II -V ZUS

II. Świadczenie postojowe

Zmiany wprowadzone tarczą II zaznaczyłam pochylonym drukiem

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych oraz osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych mogą skorzystać ze wsparcia w formie świadczenia postojowego, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Świadczenie to będzie im przysługiwać, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 ( jest to ważne, gdyż jeśli spadek obrotów jest spowodowany sezonowością działalności świadczenie nie przysługuje )  dojdzie do spadku obrotów lub przestoju w prowadzeniu działalności. Świadczenie to przysługuje jednorazowo maksymalnie trzykrotnie, Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku za poprzedni miesiąc, nie uległa poprawie. Świadczenie postojowe nie przysługuje wspólnikom spółek komandytowych, jawnych, partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o. ani tym spółkom.

WARUNKI:

- dla osób prowadzących działalność gospodarczą

1. Brak drugiego tytułu do ubezpieczeń społecznych ( tzn. działalność + umowa o pracę niestety nie, jednak działalność + emerytura już tak )

2. Prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.02.2020

3. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku co najmniej 15% niższy od przychodu w poprzednim miesiącu i nie wyższy niż 15681 zł - działalność nie zawieszona

4. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie wyższy niż 15681 zł - działalność zawieszona

5. Powyższe warunki nie dotyczą osób rozliczających sie na karcie podatkowej, będący zwolnieni z podatku VAT

- dla zleceniobiorców (tj. wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło)

1. Umowy zawarte przed 01.02.2020

2. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie wyższy niż 15681 zł

3. Brak drugiego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Świadczenie postojowe przysługuje obywatelom RP, obywatelem państw UE posiadającym prawo pobytu na terytorium RP oraz legalnie przebywającym obcokrajowcom. Świadczenie wypłacane będzie w kwocie 2080 zł z zastrzeżeniem, iż jeśli przychód z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosił poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia ( 1300 zł ) świadczenie zostanie wypłacone w wysokości tych umów. Świadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej, zwolnionych z VAT, wynosić będzie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 1300 zł ). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu ani opodatkowaniu oraz jest wyłączone spod egzekucji.

Wnioski o świadczenie postojowe składa się do ZUS, zleceniobiorcy za pośrednictwem płatników w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia epidemii tj. 20.03.2020. Do wniosku zleceniobiorcy należy załączyć kopię umowy - co oznacza, iż umowy o dzieło należy zgłosić do ZUS.

Można łączyć świadczenie postojowe wraz z umorzeniem ZUS. Ulga na start nie wyklucza świadczenia postojowego. Nie wyklucza również pobieranie emerytury, czy rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu.

III. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

IV. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. - druk RDO

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność.

Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ulga dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu składek od stycznia 2020 r.

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga.

Odstąpienie od pobierania odsetek jest możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki.

V. Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące - druk RDS

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek i mieć zawartą z Zakładem umowę w sprawie spłaty należności. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Ulga dotyczy zawieszenia realizacji zawartej umowy na okres 3 miesięcy.

Zawieszenie realizacji umowy dotyczy rat i składek nieopłaconych, których terminy płatności przypadają w marcu, kwietniu lub maju 2020 r.

Anna Zalas - Swisspolhand Sp. z o.o.

Kontakt

Swisspolhand sp. z o.o.

ul. Ciołka 35 lok.75
01-445 Warszawa

tel.:+48 22 8364706
fax: +48 22 8361711
kom: +48 501388409

e-mail: a.zalas@swisspolhand.pl