Menu

Tarcza antykryzysowa II COVID-19 - PUP

Świadczenia wypłacane przez PUP (dofinansowanie zatrudnienia,
działalności, mikropożyczka)

Mikropożyczka - 5000 zł - jednorazowo

Mikroprzedsiębiorca tj. przedsiębiorca, który co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników ( brak pracowników jest spełnieniem tego warunku również ) oraz przychód lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły kwoty 2 mln Euro, który prowadził dzia­łalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., może skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

 - UWAGA !! wydatki z tej pożyczki muszą dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej.

Pożyczka jest udzielana przez starostę na podstawie umowy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres w drodze rozporządzenia).

Jej opro­centowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyj­mowanych przez Narodowy Bank Polski.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy wła­ściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

We wniosku zobowiązany jest podać stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeli­czeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz do wniosku załącza podpisaną umowę.

Jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorca nie zaprzestanie prowadzenia działalności, pożyczka wraz z odsetkami na jego wniosek podlega umorzeniu.

Wniosek składa się dwa razy:

1. O udzielenie pożyczki - do wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz umowę

2. O umorzenie pożyczki po 3 miesiącach od jej udzielenia.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
 

Dofinansowanie działalności gospodarczej - na max 3 miesiące, od miesiąca złożenia wniosku

Dotyczy przedsiębiorców - osób fizycznych, nie zatrudniających pracowników.

Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorcy muszą odnotować spadek obrotów w ciągu dwóch dowolnie wska­zanych kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwu­miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego mie­siąca kalendarzowego).

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Brak spełnienia tego warunku skutkuje obowiązkiem zwrotu dofinansowania bez odsetek.

Przedsiębiorca nie może zalegać z podatkami i ze składkami ZUS na 31.12.2019 ( układ ratalny jest uznawany jako niezaleganie ze składkami )

Przedsiębiorca nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości (https://www.lexlege.pl/prawo-upadlosciowe/art-11/ oraz https://www.lexlege.pl/prawo-upadlosciowe/art-13/)

Otrzymane środki muszą być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospo­darczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dofinansowanie można otrzymać gdy spadek obrotów wynosi:

co najmniej 30% – w wysokości 50% minimal­nego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli 1300 zł;

co najmniej 50% – w wysokości 70% minimal­nego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli 1820 zł;

co najmniej 80% – w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę mie­sięcznie, czyli 2340 zł.

Wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy w przeciągu 14 dni po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Wnioski i instrukcje można pobrać tutaj https://warszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Na stronie również kalkulator do wyliczenia spadku obrotów.

Przypominam, że obrót to sprzedaż netto dla podatników VAT, dla pozostałych wartość sprzedaży ogółem.

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia - na max 3 miesiące, od miesiąca złożenia wniosku

Dotyczy mikro, małych lub średnich przedsiębiorców zatrudniających do 249 pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, zlecenia oraz umowy o prace nakładczą.

Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorcy muszą odnotować spadek obrotów w ciągu dwóch dowolnie wska­zanych kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwu­miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego mie­siąca kalendarzowego).

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania zatrudnienia przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Brak spełnienia tego warunku skutkuje obowiązkiem zwrotu dofinansowania bez odsetek.

Przedsiębiorca nie może zalegać z podatkami i ze składkami ZUS na 31.12.2019 ( układ ratalny jest uznawany jako niezaleganie ze składkami )

Przedsiębiorca nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości (https://www.lexlege.pl/prawo-upadlosciowe/art-11/ oraz https://www.lexlege.pl/prawo-upadlosciowe/art-13/)

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych ( np. składek ZUS gdy te zostały umorzone ).

Dofinansowanie można otrzymać gdy spadek obrotów wynosi:

- co najmniej 30% – w wysokości nieprze­kraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wyna­grodzenia za pracę ( 1300 zł ), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

- co najmniej 50% – w wysokości nieprze­kraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( 1820 zł ), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

- co najmniej 80% – w wysokości nieprze­kraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( 2340 zł ), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przy­znane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż trzy miesiące (Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wydłużyć ten okres).

Wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy w przeciągu 14 dni po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Szczegóły, wnioski i nowe nabory tutaj:

https://warszawa.praca.gov.pl/-/12370156-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow

Kontakt

Swisspolhand sp. z o.o.

ul. Ciołka 35 lok.75
01-445 Warszawa

tel.:+48 22 8364706
fax: +48 22 8361711
kom: +48 501388409

e-mail: a.zalas@swisspolhand.pl