Menu

Nowa Matryca Stawek VAT od 01.07.2020

Zgodnie z ustawą z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegnie sposób identyfikacji stawek na gruncie VAT. Powyższa modyfikacja stanie się możliwa dzięki zastąpieniu obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 – dalej: PKWiU 2008, nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej – dalej: CN, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 – dalej: PKWiU 2015. Nowelizacja w powyższym zakresie ma na celu zbudowanie logicznego i wewnętrznie spójnego systemu umożliwiającego przejrzysty wybór odpowiedniej stawki VAT. Kolejną przełomową zmianą jest wdrożenie instrumentu prawnego, który ma zagwarantować podatnikowi efektywne wsparcie w zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku. Zgodnie z nowelizacją cel ten może być zrealizowany poprzez instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), której zadaniem będzie ułatwienie jednolitego posługiwania się stawkami VAT, a także realizacja funkcji ochronnej w odniesieniu do podatników, którzy zastosowali się do wytycznych uzyskanych w ramach WIS, w zakresie identyfikacji stawki VAT dla danego towaru lub usługi.

Nowelizacja ustawy wprowadza nową matrycę stawek VAT. Jej celem jest zmiana obecnie obowiązującego systemu, tak aby stał się on prosty, przejrzysty oraz przyjazny w stosowaniu. Zgodnie z uzasadnieniem powyższa koncepcja została oparta na trzech fundamentalnych założeniach:

a)

przyjęcie – w miarę możliwości – jednolitej stawki podatku dla całych działów CN;

b)

przyjęcie zasady obniżania stawek w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary (wdrożenie zasady równania w dół);

c)

konieczność zrównoważenia wprowadzenia prostej matrycy podwyżkami stawek na wybrane, ale nieliczne towary i usługi.

System CN stanowi klasyfikację obowiązującą na terenie całej Unii Europejskiej i stosuje się go powszechnie w kontekście handlu międzynarodowego, zarówno w celach statystycznych, w zakresie raportowania intrastat, jak i na potrzeby odpowiedniego wymiaru cła na poszczególne towary pochodzące spoza terytorium Unii Europejskiej. Nowelizacja zmierza więc do dostosowania systemu identyfikacji stawek podatku do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a jednocześnie do ujednolicenia przedmiotowych regulacji na poziomie krajowym.

Powyższe ma za zadanie objąć tą samą stawką produkty przyporządkowane do danego działu w systemie CN, np. owoce, warzywa, mięsa czy też produkty mleczarskie. W efekcie co do zasady stawkami zostaną objęte całe działy, a nie poszczególne towary z nich wyodrębnione.

W rezultacie zmniejszeniu ulegnie liczba pozycji w zaktualizowanych załącznikach: nr 3 i nr 10 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej: u.p.t.u., które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych stawami 8% i 5%. Załącznik nr 3 został zredukowany ze 150 obowiązujących pozycji do 73, zaś załącznik nr 10 ma zawiera docelowo 24 pozycje z 35 obowiązujących obecnie.

Kolejnym efektem nowelizacji będzie obniżenie stawek VAT na poszczególne towary i usługi. Zmiany w zakresie klasyfikacji CN spowodują obniżenie stawki VAT do 5% m.in. na następujące towary:

owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy – obecnie 8%;

pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami (obecnie produkty te objęte są trzema stawkami podatku – 5%, 8% i 23%, w zależności od daty ich przydatności do spożycia);

wszystkie produkty objęte działem 19 CN – przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze (w dziale tym klasyfikowane są np. makarony, płatki zbożowe, pieczywo i wyroby ciastkarskie oraz mieszaniny do ich wytworzenia, jak również wyroby gotowe, takie jak kluski, makarony i niektóre pierogi, pizza surowa i podpieczona);

książki we wszystkich formach, tj. drukowane, na nośnikach danych, jak również w formie elektronicznej (obecnie stawka dla książek nieoznaczonych symbolami ISBN wynosi 23%);

zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna, w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego – obecnie 8%;

produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe – obecnie 8%;

artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – obecnie 8%.

Ponadto obniżeniu ulegną stawki w przypadku sprzedaży m.in.:

musztardy, przyprawy słodkiej papryki, niektórych przypraw przetworzonych, np. pieprzu, gałki muszkatołowej czy tymianku – z 23% na 8%;

gazet, dzienników i czasopism we wszystkich formatach, tj. drukowanych, na nośnikach danych, jak również w formie elektronicznej (obecnie stawka dla tych towarów nieoznaczonych symbolami ISSN wynosi 23%, zaś stawka po nowelizacji – 8%).

Wprowadzenie nowej matrycy wiąże się z podwyżkami stawek VAT na niektóre towary. Ustawodawca bowiem podkreśla w uzasadnieniu, że celem nadrzędnym omawianych regulacji nie jest element fiskalny, a ujednolicenie i synchronizacja obecnego systemu. W związku z powyższym podwyżce ulegną stawki m.in. na następujące towary:

niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma) – z 5% na 8%;

homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty – z 5% na 23%;

lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – z 8% na 23%;

czasopisma specjalistyczne – z 5% na 8%. Podwyżka nie dotyczy czasopism regionalnych i lokalnych drukowanych, na dyskach, płytach itp., dla których utrzymuje się stawkę 5%.

W związku z faktem, że systematyka CN nie obejmuje swoim zakresem usług, to ich identyfikowanie będzie kontynuowane na podstawie PKWiU. Jednakże zgodnie z treścią nowelizacji źródło będzie stanowiła zaktualizowana systematyka PKWiU 2015, a nie jak dotychczas PKWiU 2008. Powyższa zmiana ma co do zasady nie wpłynąć na modyfikację z zakresu identyfikacji stawek VAT. W dalszym ciągu będzie obowiązywała obniżona stawka w wysokości 8% na usługi takie jak np. tzw. usługi bytowe, związane z kulturą, sportem, rekreacją, transport osobowy. Niemniej przepisy przewidują objęcie stawką 8% m.in.:

robót konserwacyjnych,

czynności dokonywanych w szeroko pojętej działalności gastronomicznej – będzie miała zastosowanie do towarów i usług identyfikowanych według działu 56 PKWiU, z wyłączeniem sprzedaży napojów (w tym ich przygotowania i podania), towarów sprzedawanych w stanie nieprzetworzonym przez podatnika czy posiłków, których składnikiem są towary określane jako owoce morza.

Celem wprowadzenia WIS jest zagwarantowanie funkcji ochronnej podatnikom w zakresie uzyskania wiążącej prawnie decyzji identyfikującej stawkę VAT na dany towar lub usługę. Wiążąca Informacja Stawkowa formalnie będzie więc decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na podstawie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Nowy instrument ma za zadanie zastąpienie dotychczasowego systemu opartego na wydawaniu interpretacji o charakterze niewiążącym przez GUS. Wejście w życie WIS oznacza, że organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować przyjętej przez podatnika stawki VAT, jeżeli będzie ona ustalona na podstawie decyzji uzyskanej w ramach WIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie instytucją analogiczną do istniejących już Wiążącej Informacji Taryfowej oraz Wiążącej Informacji Akcyzowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, obowiązującego od 1 listopada 2019 r., druk wniosku o wydanie WIS został zidentyfikowany pod symbolem WIS-W.

Co istotne, podatnik nie musi występować o wydanie WIS, aby uzyskać ochronę prawną, jeśli zastosuje się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy tego samego towaru lub usługi. W takiej sytuacji podatnik również będzie korzystać z ochrony prawnej.

Z dniem 1 listopada 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki (5% lub 8%), w odniesieniu do książek i e-booków, a także czasopism, gazet i dzienników, również w formie elektronicznej e-prasy. WIS wydane przed dniem 1 lipca 2020 r. w odniesieniu do tych towarów i usług wiążą organy podatkowe od daty jej doręczenia podatnikowi, w zakresie dostaw towarów i usług zrealizowanych po dniu doręczenia. Poza powyższym wyjątkiem zmiana stawek miała formalnie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Jednakże w skutek panującej pandemii COVID-19, ustawodawca zdecydował się przesunąć ten termin o 3 miesiące. Nadrzędnym celem przesunięcia terminu obowiązywania przepisów, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jest przede wszystkim nieobciążanie podatników dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z implementacji nowej matrycy stawek.

Lista towarów opodatkowanych stawką 5%

Poniżej przedstawiony zostanie wykaz towarów opodatkowanych stawką 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 10 załącznika nr 10 do u.p.t.u. Zauważyć wcześniej należy, że – jak wynika z objaśnień do wykazu – nie ma on zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%. A zatem opodatkowanie wymienionych poniżej towarów stawką 5% nie wpływa na fakt, że ich wewnątrzwspólnotowe dostawy oraz eksport są opodatkowane stawką 0%.

Od 1 listopada 2019 r. opodatkowane VAT według stawki 5% są wszystkie książki, w tym również książki dostarczane w formie elektronicznej (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki). Obecnie wynika to z art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19, 20 i 24 załącznika nr 10 u.p.t.u.

Od 1 listopada 2019 r. stawka 5% ma zastosowanie do czasopism regionalnych lub lokalnych (obecnie wynika to z art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19 załącznika nr 10 do u.p.t.u.). Pozostałe czasopisma, w tym czasopisma dostarczane w formie elektronicznej, są opodatkowane stawką 8% (podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 17 i 72 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.).

Podkreślić należy, że stawka 5% ma zastosowanie wyłącznie do drukowanych czasopism regionalnych lub lokalnych. Natomiast czasopisma regionalne lub lokalne dostarczane w formie elektronicznej opodatkowane są według stawki 8% (wynika to z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 72 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.).

Z opodatkowania podatkiem VAT według stawki 5% korzystać mogą również czynności drukowania z materiałów drukarni książek oraz czasopism regionalnych lub lokalnych. Czynności takie uznaje się bowiem za dostawy tych towarów, nie zaś za świadczenie usług drukarskich (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2009 r. - sygn. I FSK 510/08).

Opodatkowane stawką 5% są nie tylko towary i usługi wymienione w załączniku nr 10 do u.p.t.u., ale także towary wymienione w § 4 r.o.s. (upoważnienie dla Ministra Finansów do obniżenia, w drodze rozporządzenia, do 5% stawki VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług przewiduje art. 41 ust. 16 u.p.t.u.). Na tej podstawie obniżona stawka 5% ma zastosowanie dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu nadających się do spożycia przez ludzi:

1)

tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyrobów seropodobnych (analogów serów) – (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106);

2)

napojów mlecznych z dodatkiem tłuszczu roślinnego – (PKWiU ex 11.07.19.0), (CN ex 2202).

Stawka 5% nie ma zastosowania do towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

 

 

CN lub PKWiU 2015

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

Poz.

CN

Towary spożywcze

1

02

Mięso i podroby jadalne

2

ex 03

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308

3

04

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

4

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

5

07

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

6

08

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

7

10

Zboża

8

11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

9

ex 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

10

ex 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne

11

ex 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

12

19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

13

ex 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

14

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

15

2105 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

16

ex 2106

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

17

ex 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

18

bez względu na CN

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

CN

Pozostałe towary

19

ex 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte następującymi CN:

1) ex 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach – z wyłączeniem ulotek,

2) ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,

3) 4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,

4) 4904 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione,

5) 4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane,

6) ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne

20

ex 8523

Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje objęte poz. 19

21

9619 00

Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału

22

bez względu na CN

Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

23

bez względu na CN

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

 

PKWiU 2015

Usługi (grupa usług)

24

bez względu na PKWiU

Dostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 19, z wyłączeniem:

- publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,

- czasopism regionalnych lub lokalnych ex 4902,

- czasopism regionalnych lub lokalnych ex 4911

 

Lista towarów opodatkowanych stawką 8%

Obniżona stawka podatku VAT w budownictwie

Na podstawie art. 41 ust. 12 u.p.t.u., stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Pod pojęciem budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym należy rozumieć:

1)

obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych, np. budynki jednorodzinne, wielomieszkaniowe, zbiorowego zamieszkania. Obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11,

2)

lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowane w PKOB w dziale 12 np. lokale w hotelach, budynkach zakwaterowania turystycznego, budynkach biurowych i usługowych,

3)

obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

4)

mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii funkcjonalnie związaną z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, w myśl art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Dział ten obejmuje grupy budynków:

111 - mieszkalnych jednorodzinnych,

Klasa "budynki mieszkalne jednorodzinne" obejmuje: (1) samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach, rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.; (2) domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu.

112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

113 - zbiorowego zamieszkania.

Z powyższych regulacji wynika więc, że "obiekty budownictwa mieszkaniowego", będące częścią budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12a ustawy to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Kwestią istotną w omawianym kontekście jest to, że nie ww. obiekty mogą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowych. Otóż regulacje art. 41 ust. 12b u.p.t.u. stanowią, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego (poz. 1) o powierzchni przekraczającej ww. limity, (czyli o powierzchni przekraczającej odpowiednio 150 m2 i 300 m2) stawkę obniżoną tj. 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Nowością jest przeniesienie z przepisów wykonawczych do przepisów u.p.t.u. uregulowań dotyczących możliwości zastosowania stawki 8% w odniesieniu do robót konserwacyjnych. Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązują przepisy wynikające z art. 41 ust. 12 oraz 12d i 12e u.p.t.u. Stosownie do wskazanych uregulowań stawkę 8% podatku VAT stosuje się do:

1)

robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 pkt 1 u.p.t.u.),

2)

robót konserwacyjnych dotyczących (art. 41 ust. 12 pkt 2 u.p.t.u.):

a)

obiektów budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania PKOB 11) lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b)

lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Na podstawie powołanych powyżej regulacji należy wskazać, że roboty konserwacyjne będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, jeżeli będą przeprowadzane w:

lokalach mieszkalnych o powierzchni zarówno poniżej, jak i powyżej 150 m2,

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zarówno, poniżej jak i powyżej 300 m2.

Stosownie do treści art. 41 ust. 12d u.p.t.u. przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, inne niż remont. Stawka preferencyjna nie będzie mogła być stosowana, zgodnie z art. 41 ust. 12e u.p.t.u. jeżeli wartość towarów bez podatku wliczanych do podstawy opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekroczy 50% tej podstawy.

Usługi gastronomiczne

Przypadki, w których stosuje się stawkę podatku w wysokości 8% określają regulacje u.p.t.u. oraz r.s.o. Na podstawie art. 41 ust. 12f u.p.t.u., obowiązującego od 1 lipca 2020 r. stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem sprzedaży w zakresie:

1)

napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i podania;

2)

towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie;

3)

posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy.

Regulacje prawne stanowiące podstawę prawną do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do 8% w przypadku usług gastronomicznych zostały przeniesione z przepisów wykonawczych do przepisów u.p.t.u.

Przy okazji, wydaje się kosmetycznej zmiany związanej z przeniesieniem uregulowań pomiędzy aktami prawnymi, ustawodawca dokonał jednak istotnej zmiany – otóż, dotychczas stawką 8% wg przepisów rozporządzenia opodatkowane były tylko usługi związane z wyżywieniem. Brzmienie obowiązującego do dnia 30 czerwca 2020 r. § 3 ust. 1 pkt 1 r.s.o.’ stanowiło, iż stawką 8% opodatkowane są „usługi związane z wyżywieniem (ex 56)”. Aktualnie, natomiast stawką 8% podatku VAT opodatkowana jest „dostawa towarów i świadczenie usług”, klasyfikowanych wg PKWiU, jako usługi związane z wyżywieniem.

Konkluzja zatem, jest następująca: jeżeli wydanie towaru będzie klasyfikowane wg PKWiU 2015 pod symbolem 56, wówczas stosowana będzie stawka 8% bez względu na klasyfikację danego towaru wg nomenklatury scalonej CN.

Stawka 23% nadal ma zastosowanie do dostawy: kawy, herbaty, batonów czekoladowych czy też dań z homarami, ośmiornicami a także krewetkami, ostrygami czy małżami (skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne).

Dostawy i usługi w zakresie rolnictwa i weterynarii

Obniżoną stawką podatku w wysokości 8% opodatkowane są m.in. wybrane towary i usługi związane z wykonywaniem działalności rolniczej oraz weterynaryjnej.

Stawką 8% podatku VAT opodatkowane są wymienione w pozycji 19 załącznika nr 3 do u.p.t.u. sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2015 ex 01.6 usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0). Stawka obniżona, zatem ma zastosowanie np. do:

usług wspomagających produkcję roślinną (PKWiU 2015 01.61),

usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKWiU 2015 01.62),

usług następujących po zbiorach (PKWiU 2015 01.63),

usług związanych z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin (PKWiU 2015 01.64).

Jako przykłady tego typu usług można wymienić:

wynajem maszyn rolniczych wspomagających produkcję roślinną, z obsługą,

przygotowanie pól do upraw, siewu i sadzenia upraw,

pielęgnowanie, nawożenie, zraszanie, opryskiwanie upraw, włączając usługi agrolotnicze,

zwalczanie szkodników (włączając króliki),

strzyżenie owiec,

kolczykowanie zwierząt,

przygotowywanie zwierząt do wystaw i pokazów,

wynajem urządzeń wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, z obsługą,

czynności następujące po zbiorach, mających na celu przygotowanie produktów rolnych na rynek pierwotny,

przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny, przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie, suszenie, łuskanie.

Usługi weterynaryjne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2015 75 opodatkowane są również obniżoną do 8% stawką podatku VAT na podstawie pozycji 49 załącznika nr 3 do u.p.t.u.

Ponadto na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 r.s.o. w powiązaniu z pozycją nr 13 załącznika nr 1 do r.s.o. stawką 8% opodatkowane są usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii.

Zwierzęta, rośliny, pasze

Towary i usługi zwykle wykorzystywane w produkcji rolniczej także podlegają opodatkowaniu w stawce 8% podatku VAT. Mowa tu o zwierzętach gospodarskich, nasionach, nawozach i środkach ochrony roślin. W załączniku nr 3 do u.p.t.u., jako towary zwykle używane w rolnictwie ustawodawca wymienia:

poz. 7 załącznika – klasyfikowane pod symbolem CN ex 01 zwierzęta żywe – wyłącznie: konie, osły, muły i osłomuły, żywe, bydło żywe, świnie żywe, owce i kozy, żywe, drób domowy żywy tzn. ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki, króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych,

poz. 8 załącznika – klasyfikowane pod symbolem CN ex 06 – drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne - z wyłączeniem towarów objętych CN 0604, liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane,

poz. 9 załącznika – klasyfikowane pod symbolem CN ex 12 – nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - z wyłączeniem towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

poz. 10 załącznika – bez względu na CN - nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych.

Usługi transportu i przewozu

Stawką preferencyjną 8% opodatkowana jest także świadczenie usług transportu osób wykonywanego różnymi środkami transportu. Powyższe wynika z brzmienia art. 41 ust. 2 u.p.t.u., który stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do u.p.t.u., stawka podatku wynosi 8%. Ustawodawca w załączniku nr 3 w pozycjach od 38 do 49 wymienia, jako opodatkowany preferencyjną stawką podatku VAT kolejno:

sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 2015 49.10 - transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,

sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 2015 49.31 - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2015 49.32 - usługi taksówek,

sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 2015 49.39 - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 2015 50.10.1 - transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu,

sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 2015 50.30.1 - transport wodny śródlądowy pasażerski,

sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 2015 50.30.20.0 - wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą,

sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 2015 51.10.1 - transport lotniczy pasażerski,

oraz sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 51.10.20.0 - wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą.

Preferencyjne opodatkowanie dotyczy również przewozu bagażu przez podróżnych. Wynika to z regulacji § 3 ust. 1 pkt 1 r.s.o.

Książki i czasopisma

Stawką podatku VAT w wysokości 8% opodatkowane są książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego drukowane klasyfikowane pod symbolem CN ex 49.

W załączniku nr 3 w poz. 17 ustawodawca wymienia: książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany - wyłącznie towary objęte następującymi CN:

1)

ex 4902 -gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe - z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych,

2)

ex 4911 - pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych.

Także dostawa ww. publikacji (bez względu na PKWiU) drogą elektroniczną – opodatkowana jest stawką 8% podatku VAT, ale z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki. Tak wynika z poz. 72 załącznika nr 3. Stawką preferencyjną 8% opodatkowana jest także dostawa drogą elektroniczną produktów tj.:

CN ex 4902 - gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne, oraz

CN ex 4911 - pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne.

W publikacji Leksykon VAT 2020. Tom II, autorstwa Janusza Zubrzyckiego, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2020 r., s. 253 autor podsumowuje, iż stawką 8% podatku VAT opodatkowane są:

1)

czasopisma tj.:

czasopisma regionalne i lokalne (CN ex 4902 oraz CN ex 4911) dostarczane drogą elektroniczną,

czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe (ex 4902), w tym dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych;

drukowane roczniki (CN ex 4911) i dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych

2)

dzienniki i gazety, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe (CN ex 4902), w tym także dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych).

Produkty farmaceutyczne i sprzęt medyczny z instalacją

Stawką 8% podatku VAT opodatkowana jest dostawa (bez względu na symbol CN) wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca wskazaną preferencję w opodatkowaniu określił w poz. 13 załącznika nr 3 do u.p.t.u.

Preferencyjną stawką podatku VAT opodatkowane są towary związane z ochroną zdrowia. Towary te ustawodawca wymienia w pozycjach od 14 do 15 załącznika nr 3 tj. produkty lecznicze i środki odkażające bez względu na CN.

Inne towary i usługi opodatkowane stawką 8% podatku VAT

Stawką obniżoną do wysokości 8% opodatkowane są także inne niż ww. towary i usługi wymienione w załącznikach – odpowiednio do u.p.t.u. i r.s.o. Stawką obniżoną do 8% opodatkowane są także:

usługi w zakresie naprawy obuwia i wyrobów skórzanych (PKWiU 2015 95.23.10.0),

usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego (PKWiU 2015 95.29.11.0),

usługi naprawy rowerów (PKWiU 2015 95.29.12.0),

usługi fryzjerskie damskie (PKWiU 2015 96.02.11.0),

usługi fryzjerskie męskie (PKWiU 2015 96.02.12.0),

usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 2015 55),

usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem (PKWiU 2015 39.00.1).

 

Żach Jakub - Lex

Anna Zalas - Swisspolhand Sp.z o.o.
 
 
Kontakt

Swisspolhand sp. z o.o.

ul. Ciołka 35 lok.75
01-445 Warszawa

tel.:+48 22 8364706
fax: +48 22 8361711
kom: +48 501388409

e-mail: a.zalas@swisspolhand.pl