Menu

Nowy plik JPKVAT Kody GTU OD 01.10.2020

Z dniem 1.10.2020 r. wejdą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT.

Celem nowego JPK jest uproszczenie raportowania VAT. Nowy plik, łącząc rejestr VAT i deklarację VAT, scali dokumenty aktualnie składane odrębnie. W praktyce wprowadzenie JPK_V7M/JPK_V7K (dalej: JPK_V7) będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, w szczególności koniecznością dostosowania systemów księgowych. Jedną z kluczowych zmian będzie m.in. nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych.

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”.

Podkreślić należy, że wskazany obowiązek ciążyć będzie wyłącznie na sprzedawcach. Nabywcy towarów i usług nie będą obowiązani wskazywać poniższych oznaczeń w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Oznaczenia wprowadzone w nowym JPK VAT z deklaracją np. MPP, MK, FP, TP, GTU mają zastosowanie do wszystkich dokumentów wykazywanych w JPK_V7M/JPK_V7K w czasie jego obowiązywania. Mają, więc zastosowanie do:

faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik korzystać będzie z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania,

faktur korygujących wystawionych do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem JPK_V7M/ JPK_V7K.

Co ważne symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą tylko w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Oznacza to, że nawet jeśli faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU, ale korekta ich nie dotyczy to faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

Ważne!

Według informacji wskazanych na stronie MF dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku. Korekta pliku JPK_VAT - wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku.

Oznaczenia GTU mają również zastosowanie do:

faktur zaliczkowych,

faktury z oznaczeniem „FP” wystawianych do paragonów na rzecz podatników,

Uwaga!

Oznaczenia „FP” nie stosujemy do paragonu zawierającego numer NIP (paragon z numerem NIP to nie jest paragon, do którego wystawiono fakturę).

Jeżeli jednak, do paragonu z numerem NIP zostanie wystawiona FV, to tę fakturę oznaczamy już „FP”.

 

Ważne!

Faktury do paragonu, zgodnie z art. 109 ust. 3d u.p.t.u. będą ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym,

W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d u.p.t.u. (oznaczonych FP).

W praktyce oznacza to, iż księgować będziemy pełny raport fiskalny, bez pomniejszania jego wartości o dane wynikające z FP. Faktury wystawione do paragonu będą ujmowane w ewidencji, ale tylko w celach informacyjnych.

towarów używanych, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów,

refakturowania usług (w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi),

eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT) np. paliw,

eksportu usług np. niematerialnych,

faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

W przypadku gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU można zastosować wiele oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

Oznaczenia GTU nie dotyczą:

zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji, gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie),

nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług),

korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 u.p.t.u.,

zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

W przypadku gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji korekty błędnych oznaczeń GTU można dokonać na 2 alternatywne sposoby. Poprzez:

całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym - ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,

pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd.

W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

 

 1. OZNACZENIA TOWARÓW I USŁUG

Zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wyróżnia się 13 grup towarów i usług tzw. GTU, a każda grupa posiada osobny kod ją identyfikujący, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K.

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.

GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, - pozycja ta dotyczy:

 • benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 • gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)
 • olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 • paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 • paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 • pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 • paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
 • biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 • pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

Dla oznaczenia GTU_02 nie ma znaczenia, czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi, czy z podmiotem zagranicznym - istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust 5aa u.p.t.u.

GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,tj.:

poz. 79: Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0)

poz. 80: Odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)

poz. 81: Odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)

poz. 82: Pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0)

poz. 83: Odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)

poz. 84: Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)

poz. 85: Niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)

poz. 86: Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)

poz. 87: Surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)

poz. 88: Surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)

poz. 89: Surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)

poz. 90: Surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)

poz. 91: Surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0)

GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,tj.:

poz. 7: Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)

poz. 8: Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)

poz. 9: Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0) (Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do u.p.t.u., to powinna być oznaczona symbolem GTU_06).

poz. 59: Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)

poz. 60: Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)

poz. 61: Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0)

poz. 62: Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0)

poz. 63: Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)

poz. 65: Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0)

poz. 66: Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)

poz. 69: Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)

poz. 94: Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0)

poz. 95: Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0)

poz. 96: Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 59.11.23.0)

GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.

Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej.

GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, tj:

1) załącznik nr 12:

poz. 1, CN ex 71

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 1. proszek srebra,
 2. srebro techniczne czyste,
 3. srebro o wysokiej czystości,
 4. stopy srebra,
 5. srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 1. proszek złota,
 2. złoto technicznie czyste,
 3. złoto o wysokiej czystości,
 4. złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
 5. stopy złota;

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 1. proszek platyny,
 2. proszek palladu,
 3. proszek irydu,
 4. proszek rodu,
 5. platyna technicznie czysta,
 6. pallad technicznie czysty,
 7. iryd technicznie czysty,
 8. rod technicznie czysty,
 9. platyna o wysokiej czystości,
 10. pallad o wysokiej czystości,
 11. iryd o wysokiej czystości,
 12. rod o wysokiej czystości,
 13. platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
 14. stopy platyny,
 15. stopy palladu,
 16. stopy irydu;

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:

 1. złom złota,
 2. odpady srebra,
 3. złom srebra,
 4. złom platyny,
 5. złom palladu,
 6. złom irydu;

– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

 1. dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
 2. wyrobów kultu religijnego;

– 7118 – Monety

poz. 2, CN ex 9602

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu

poz. 3, CN ex 9706 00 00

Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna 2) załącznik nr 15:

poz. 12: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.31.0)

poz. 13: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.32.0)

poz. 14: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.35.0)

poz. 15: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.36.0)

poz. 16: Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.41.0)

poz. 17: Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.43.0)

poz. 18: Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.10.51.0)

poz. 19: Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.10.52.0)

poz. 20: Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.61.0)

poz. 21: Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.62.0)

poz. 22: Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.65.0)

poz. 23: Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.66.0)

poz. 24: Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.71.0)

poz. 25: Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.73.0)

poz. 33: Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 24.31.10.0)

poz. 34: Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.31.20.0)

poz. 35: Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane (PKWiU 24.32.10.0)

poz. 36: Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.32.20.0)

poz. 37: Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0)

poz. 38: Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0)

poz. 39: Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.34.11.0)

poz. 40: Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.10.0)

poz. 45: Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0)

poz. 46: Aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0)

poz. 56: Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych (PKWiU ex 24.45.30.0)

poz. 78: Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU ex 32.12.13.0)

GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), tj. obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru ich: wywozu poza terytorium Polski lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski

Jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu art. 37av Prawa farmaceutycznego, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,

Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.

Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.

GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:

a. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15,

70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,

b. księgowe: 69.20.2

c. prawne: 69.1

d. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4,

70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1

e. marketingowe: 73.11.12

f. firm centralnych: 70.1

g. reklamowych: 73.1

h. badania rynku i opinii publicznej: 73.2

i. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.

j. usług szkoleniowych: 85.

GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1,

Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.

49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI 49.41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

49.41.1 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami

49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami

49.41.12 Transport drogowy produktów naftowych cysternami

49.41.12.0 Transport drogowy produktów naftowych cysternami

49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

49.41.15 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

49.41.16.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

49.41.17.0 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych

49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek pocztowych

49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów

49.41.19.0 Pozostały transport drogowy towarów

49.41.2 WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ

49.41.20 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

49.41.20.0 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

49.42 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI

49.42.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI

49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

49.42.11.0 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami

49.42.19.0 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami

52.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

52.10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

52.10.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych

52.10.11.0 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych

52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż

52.10.13.0 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż

52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 

WAŻNE

Dokonując oznaczeń kodów poszczególnych grup towarów i usług, należy dokładnie przeanalizować zakres danych, jakie ustawodawca wymienił przy każdej grupie!!!

 • Przykładem błędu, jaki może pojawiać się wśród podatników, którzy nie przeanalizują kodów rzetelnie, może być GTU_06, który dotyczy dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich określonych w poz. 7–9, 59-63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy. Weryfikując pobieżnie tę grupę, można przyjąć uproszczenie, że jej zakres obejmuje wyłącznie przedmioty związane z urządzeniami elektronicznymi. Została w niej jednak zawarta również dostawa folii typu stretch.

Błędne przyporządkowanie towaru lub usługi do właściwej kategorii bądź nieprzypisanie go wcale może skutkować nałożeniem sankcji.

 

2.     OZNACZENIA TRANSAKCJI

Zgodnie z §. 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia transakcji w JPK_V7M i JPK_V7K, takie jak:

SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy

TP istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

Stosownie do art. 32 ust. 2 u.p.t.u., przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

1) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) wynikające ze stosunku pracy;

3) wynikające z tytułu przysposobienia.

Przepis rozporządzenia odsyła tylko do art. 32 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., a nie do całego ustępu - art. 32 ust. 2 u.p.t.u. Zatem nie są tu istotne powiązania wynikające ze stosunku pracy czy wynikające z tytułu przysposobienia.

Nie oznacza to jednak, że w art. 32 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. chodzi tylko o "powiązania kapitałowe". Mogą to być bowiem powiązania rodzinne, jak choćby pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Związek, o którym mowa istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Drzewo powiązań rodzinnych załaczone zostało w PDF na końcu artykułu.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 25% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. 

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy (Za bon jednego przeznaczenia będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których on dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług, są znane w chwili emisji tego bonu),

B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Przypominam, że oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Co istotne, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP. Natomiast, gdy na fakturze jest oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” a nie ma obowiązku, aby był - nie oznaczamy go MPP.

Wprowadzeniu nowego pliku JPK_VAT towarzyszyć będzie likwidacja załącznika VAT-ZD załączanego obecnie do deklaracji VAT-7/VAT-7K przez podatników korzystających z tzw. ulgi na złe długi. W zamian podatnicy korzystający z tej ulgi zaznaczać będą odpowiednie pole wyboru w nowym pliku JPK_VAT

 

3. OZNACZENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

Zgodnie z §. 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K, takie jak:

„RO” – Oznaczenie to zobowiązani będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

W JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć jako „RO” łączny raport okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny.

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie stosują oznaczenia „RO” w nowym JPK.

 Jeżeli wartość sprzedaży z raportu podlega korekcie np. z powodu błędnie nabitego paragonu czy uznanej reklamacji lub zwrotu towaru - to konieczne jest sporządzenie stosownej ewidencji korekt i co do zasady ujęcie jej w rejestrze VAT odrębnym wpisem. Tak sporządzona ewidencja korekt, w związku z tym, iż dotyczy sprzedaży zaraportowanej jako „RO” także powinna być oznaczona symbolem „RO”.

Za prawidłowe należy także uznać zaksięgowanie w rejestrach VAT i ujęcie w pliku JPK wartości raportu fiskalnego już po korekcie jego wartości o dane wynikające z ewidencji korekt (czyli finalny wynik obliczeń wynikających z RO i ewidencji korekt).

„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu.

Faktury do paragonów wykazywane są w części ewidencyjnej JPK w okresie, w którym zostały wystawione (bez względu na to, w jakim okresie miała miejsce sprzedaż).

Faktury do paragonu nie mają wpływu na część deklaracyjną JPK, co oznacza, że nie zwiększają podstawy opodatkowania.

Faktur uproszczonych do 450 zł nie oznaczamy FP, ujęte bedą jak zwykłe faktury od 01.01.2021. Do tego czasu zawieramy je w raporcie z kasy fiskalnej.

„WEW” – dokument wewnętrzny. Stosowany będzie w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT.

Oznaczenie „WEW” będzie przyporządkowane m.in. w przypadku:

prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,

korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,

sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury, przykładem mogą być usługi ubezpieczeniowe,

W przypadku księgowania ewidencji sprzedaży czy dowodu wewnętrznego w składanym pliku w polach "NrKontrahenta”, "NazwaKontrahenta" można wpisać słowo "Brak".

Według wyjaśnień MF rozliczenie podatku należnego z tytułu WNT, importu usług czy dostaw dla których podatnikiem jest nabywca NIE podlegają oznaczeniu symbolem „WEW”. Transakcje te należy wykazać w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu, jeżeli taki dokument został wystawiony.

 

4. OZNACZENIA DOKUEMNTÓW ZAKUPU

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia w przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:

        „VAT_RR” – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;

„WEW” – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski;

„MK” – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

 

Anna Zalas Swisspolhand Sp. z o.o.

Opracowano na podstwie publikacji w serwisie LEX

Wykorzystano oparcowanie kodów Natalia Gorczyca DP

pdfDrzewo relacji rodzinnych
Kontakt

Swisspolhand sp. z o.o.

ul. Ciołka 35 lok.75
01-445 Warszawa

tel.:+48 22 8364706
fax: +48 22 8361711
kom: +48 501388409

e-mail: a.zalas@swisspolhand.pl