Menu

Ulgi w PIT 2021

Ulgi Podatkowe Oraz Inne Odliczenia Na 2021 Rok: 

1. Ulga Prorodzinna, Czyli Tzw. Ulga Na Dziecko 

Z ulgi prorodzinnej w 2020 roku skorzystają rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także opiekunowie prawni dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodziny zastępcze. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Z ulgi mogą skorzystać rodzice, których dzieci są:

otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek;

do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują - jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

oraz rodzice którzy:

osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (17% i 32%) 

wychowywali jedno dziecko – o ile ich dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 2020 kwoty:

112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka). Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się: osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności;

112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko;

56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

wychowywali dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez nich dochodów;

podlegali w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia PIT nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).

 

2. Ulga Abolicyjna,

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli mieszkasz w Polsce oraz uzyskujesz dochody za granicą:

ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku służbowego,

z działalności wykonywanej osobiście,

z działalności gospodarczej,

z praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych

oraz stosujesz do rozliczania tych dochodów metodę odliczenia proporcjonalnego (czyli odliczasz podatek zapłacony za granicą od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych)

 

Jaki jest limit ulgi?

Odliczeniu (od podatku pomniejszonego o składki zdrowotne) podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją.

Wymagane załączniki:

PIT/O, PIT-ZG. Dołączasz je do rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-36 L lub PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty stwierdzające zapłacenie podatku za granicą. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

 

3. Ulgi Termomodernizacyjne,

Z ulgi termomodernizacyjnej korzystać mogą osoby fizyczne opłacające podatek według skali podatkowej, w formie podatku liniowego oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli poniosły wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest – jak wynika z art. 5a pkt 18c u.p.d.o.f. w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22 ze zm.) – przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a;

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie wydatki dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych, które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym terminie podatnicy obowiązani są doliczyć kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Z odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej korzystać mogą przede wszystkim osoby fizyczne, które przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęły lub rozpoczną po 31.12.2018 r. Pod pewnymi warunkami z ulgi tej korzystać mogą również osoby fizyczne, które przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęły przed 1.01.2019 r..

Osoby fizyczne, które przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęły przed 1.01.2019 r mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało lub zostanie zakończone po 31.12.2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W przypadku osób fizycznych, które przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęły przed 1.01.2019 r., odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie wydatki poniesione od 1.01.2019 r..

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi określone w wykazie (zob. art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f. Wykaz ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489) - w załączeniu pod artykułem.

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą odliczaną od podstawy opodatkowania. W ramach tej ulgi odliczeniu podlegają wydatki (ustalane na podstawie faktur wystawionych wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku – art. 26h ust. 3 u.p.d.o.f.) poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie więcej jednak niż 53 000 zł (art. 26h ust. 2 u.p.d.o.f.; ten limit dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem). W ramach ulgi termomodernizacyjnej od podstawy opodatkowania odliczyć można zatem maksymalnie 53 000 zł poniesionych wydatków.

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej są, co do zasady, dokonywane w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jednakże kwoty odliczenia nieznajdujące pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlegają również odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

4. Odliczenia Z Tytułu Ikze,

Od podstawy opodatkowania (dochodu podatnika podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej) podatnik może odliczyć kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Odliczenie to dokonywane jest w zeznaniu podatkowym.

Ustawa daje prawo do powyższej ulgi także podatnikom opodatkowanym podatkiem liniowym. Także bowiem podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej opodatkowane liniową 19% stawką podatku dochodowego mogą odliczyć od podstawy opodatkowania przed jej opodatkowaniem kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

5. Ulga Na Leki I Nabyty Sprzęt Rehabilitacyjny,

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać dwie kategorie osób. Mogą one odliczać od dochodu lub – w przypadku podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu – przychodu określone przepisami wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Pierwszą grupę osób mogących korzystać z ulgi rehabilitacyjnej stanowią podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi. Mogą oni korzystać z ulgi rehabilitacyjnej bez żadnych dodatkowych warunków.

Drugą kategorią osób mogących korzystać z ulgi rehabilitacyjnej są podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W przypadku takich podatników korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej jest jednak obwarowane dwoma warunkami, tj. utrzymywana osoba niepełnosprawna:

1)musi należeć do określonej przepisami grupy osób; są to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe,

2) nie może w roku podatkowym uzyskać dochodu przekraczającego kwotę 10 080 zł (do końca 2017 r. limit ten wynosił 9120 zł), z zastrzeżeniem, że do dochodu tego nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, których wychowanie uprawnia do rozliczenia się podatnika jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Odliczenia w ramach tej ulgi mogą być dokonywane pod warunkiem, że osoba, której dotyczy wydatek, posiada:

1) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo

2) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia.

Wydatki objete ulgą, które musza być udokumentowane:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (przy czym aby dokonać odliczenia od dochodu na podstawie powołanych przepisów, adaptacja lub wyposażenie lokalu lub budynku mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym lokalu lub budynku mieszkalnym i jednocześnie być związana (związane) z rodzajem jej niepełnosprawności; zakres i rodzaje robót związanych z taką adaptacją lub wyposażeniem są więc bezpośrednio uzależnione od charakteru niepełnosprawności);

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne 

7) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

8) opłacenie tłumacza języka migowego;

9) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

10) leki, związane z posiadaną niepełnosprawnością, odliczeniu podlega kwota ponad 100 zł miesięcznie;

11) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;

12) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 9.

Wydatki objęte ulgą, które nie wymagają udokumentowania:

1) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

2) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,

3) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

6. Odliczenie Z Tytułu Ulgi Na Internet,

Z ulgi na interent może skorzystac tylko osoba, która go opłaca ( widnieje na rachunkach ). Ulgę na internet mogą odliczyć osoby, które odliczają ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy odliczały ją w zeszłym roku. Ulga przysługuje tylko w dwóch następujących po sobie kolejno latach.Możemy odliczyć wydatki faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 760 zł.

 

pdfWykaz_materialow_budowlanych.pdf
Kontakt

Swisspolhand sp. z o.o.

ul. Ciołka 35 lok.75
01-445 Warszawa

tel.:+48 22 8364706
fax: +48 22 8361711
kom: +48 501388409

e-mail: a.zalas@swisspolhand.pl